Privacy

1. Juridische redenen voor verwerking

Door het kiezen dat wij uw sollicitatiegegevens mogen bewaren, heeft Unit-T het recht persoonsgegevens te verwerken.

Het stelt Unit-T in staat om zijn wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen in zijn hoedanigheid van werkgever of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gebruikt op basis van de legitieme belangen van Unit-T of een derde partij (zoals Unit-T-gelieerde ondernemingen), behalve wanneer dergelijke belangen worden geschonden door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonlijke gegevens vereisen.

2. Doeleinden van verwerking

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens omvatten:

Personeelsbeheer

Dit doel omvat personeelsbeheeractiviteiten die worden uitgevoerd in het kader van werving of de uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

Naleving van de lokale en EU-wetgeving (GDPR)

Dit doel verwijst naar de verwerking van persoonlijke gegevens als nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Unit-T is onderworpen.

Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat Unit-T de wet naleeft, inclusief maar niet beperkt tot het voorkomen van misdrijven en het bekendmaken van persoonsgegevens aan overheidsinstellingen en toezichthoudende autoriteiten.

3. Overdracht aan derden

Bij het verwerken van persoonlijke gegevens van sollicitanten voor de bovengenoemde doeleinden, kan Unit-T gebruikmaken van de diensten van derden die mogelijk persoonlijke gegevens van sollicitanten ontvangen of hebben.

De derde partij(en) zorgen ervoor dat ze passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.

In kader van de sollicitaties wordt er een Facebook-pixel gebruikt, deze wordt enkel gebruikt om onze vacatures beter in de kijker te zetten én niet voor marketingdoeleinden. Voor verdere informatie over deze pixel kan u terecht bij Facebook via volgende link: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

4. Termijn gegevens bewaring

De persoonlijke gegevens van de sollicitant worden 1 jaar bewaard.

5. Rechten van sollicitanten

1. Recht op toegang
2. Recht op rectificatie
3. Recht op verwijdering
4. Recht op beperking van de verwerking
5. Recht op overdraagbaarheid

Om beroep te doen op deze rechten mag je ons altijd contacteren:

Unit-T

Schaliënhoevedreef 20T
2800 Mechelen
Tel: 015 687 777

dataprotection@unit-t.eu